Algemene verkoopvoorwaarden
Carrefour Voyages

  • Algemene resivoowaarden reisdienstovereenkomsten

  • Algemene voorwaarden pakketreizen

  • Algemene voorwaarden gekoppelde reisarrangementen

 

 

Algemene resivoowaarden
reisdienstovereenkomsten

 

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen zijn van toepassing op voor reisdienstovereenkomsten zoals gedefinieerd in de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. 

Naast deze algemene reisvoorwaarden moet u de bijzondere verkoopsvoorwaarden van CARREFOUR VOYAGES lezen en aanvaarden. 

Onderhavige algemene reisvoorwaarden en de bijzondere reisvoorwaarden van CARREFOUR VOYAGES vormen de contractuele bepalingen die gelden voor uw overeenkomst.

 

Artikel 2. Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt  

CARREFOUR VOYAGES die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt, verstrekt aan de reiziger de volgende informatie: 1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst 2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer) 3. De totale prijs van de reisdienst 4. Betalingsmodaliteiten 5. Informatie over de interne klachtenbehandeling 6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie 7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens. 

 

Artikel 3. Inlichtingen verstrekt door de reiziger 

3.1 De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan CARREFOUR VOYAGES alle nuttige inlichtingen verstrekken die van belang kunnen zijn voor het afsluiten of de uitvoering van de overeenkomst.  

 3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor CARREFOUR VOYAGES, mogen die kosten in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 4. Insolventie 

4.1 CARREFOUR VOYAGES die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt, stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend. 

 4.2 Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder uitstel verricht. 

 

Artikel 5. Klachtenregeling   

CARREFOUR VOYAGES verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.   

 

Artikel 6. Verzoeningsprocedure

6.1  Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.   

6.2  Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.  

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:  
telefoon: 02/277 62 15 (9h à 12h) 
fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel   
e-mail: [email protected]  

6.3 Het secretariaat zal aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.    

6.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.     

6.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.  

 

Artikel 7. Arbitrage of rechtbank    

7.1  Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.   

7.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.  

7.3 Wanneer CARREFOUR VOYAGES verwerende partij is, kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan € 1.250 bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf € 1.251 werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.   

7.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.  

7.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.    

7.6 Voor ieder geschil dat voortvloeit uit de afsluiting of uitvoering van de overeenkomst en dat niet voorgelegd wordt aan de Geschillencommissie Reizen conform onderhavige voorwaarden, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. 

 

 

 

Algemene voorwaarden
pakketreizen

 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten zoals gedefinieerd in de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

Naast deze algemene reisvoorwaarden moet u de bijzondere verkoopsvoorwaarden van CARREFOUR VOYAGES lezen en aanvaarden. 

Onderhavige algemene reisvoorwaarden en de bijzondere reisvoorwaarden van CARREFOUR VOYAGES vormen de contractuele bepalingen die gelden voor uw overeenkomst.

 

Artikel 2. Informatie vanwege de organisator en de doorverkoper voorafgaand aan het sluiten van de pakketreisovereenkomst    

2.1 De organisator en de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst, de wettelijk vereiste standaardinformatie, alsook de volgende informatie, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis: 
- de voornaamste kenmerken van de reisdiensten: a) de reisbestemming(en), de reisweg en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten; b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen, data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt aan de reiziger het tijdstip van vertrek en terugkeer bij benadering meegedeeld; c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de toeristische categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming; d) de verstrekte maaltijden; e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs; f) ingeval zulks niet duidelijk blijkt, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep; g) de taal waarin de andere toeristische diensten worden verstrekt; h) uitsluitsel of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
- de totaalprijs van de pakketreis en, indien van toepassing, alle bijkomende kosten, die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn; 
- de betalingsregelingen;  
- het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst, wanneer dit aantal niet wordt behaald; 
- algemene informatie over de vereisten inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum, alsook informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied;  
- de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;    
- de gegevens met betrekking tot de annulatie- en bijstandsverzekeringen.

2.2  CARREFOUR VOYAGES ziet erop toe dat het juist standaard informatieformulier aan de reiziger wordt bezorgd.    

2.3 De aan de reiziger meegedeelde precontractuele informatie vormt een integraal deel van de pakketreisovereenkomst. Ze kan niet worden gewijzigd, tenzij bij wederzijds akkoord van de partijen bij de overeenkomst.  

 

Artikel 3. Inlichtingen verstrekt door de reiziger 

3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst sluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken die een invloed kunnen hebben op het sluiten van de overeenkomst of het goede verloop van de reis.   

3.2 Als de reiziger onjuiste inlichtingen verstrekt, die voor de organisator en/of de doorverkoper extra kosten met zich meebrengen, kunnen deze kosten hem worden aangerekend.   

 

Artikel 4. Pakketreisovereenkomst

4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of zonder onnodige vertraging daarna, verstrekt de organisator of de doorverkoper de reiziger een kopie of een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals een e-mail, een papieren document of een pdf.  

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.  

4.2  De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle in artikel 2 bedoelde informatie, alsmede de volgende informatie:

- bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

- het feit dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van alle onder de overeenkomst vallende reisdiensten en verplicht is bijstand te bieden;

- de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

- de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres en van de lokale vertegenwoordiger van de organisator, van een contactpunt of van een andere dienst, welke gegevens de reiziger in staat stellen snel contact op te nemen met de organisator en efficiënt met hem te communiceren met het oog op een verzoek om bijstand wanneer de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over elke geconstateerde non-conformiteit;

- een mededeling dat de reiziger verplicht is elke tijdens de uitvoering van de pakketreis geconstateerde non-conformiteit te melden;

- informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met de niet begeleide minderjarige of met de persoon die op de verblijfplaats van de minderjarige voor de minderjarige verantwoordelijk is;

- informatie over beschikbare interne procedures voor klachtenafhandeling;

- informatie over de Geschillencommissie Reizen en het over het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU;

- informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst aan een andere reiziger over te dragen.  

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger: 
- de nodige ontvangstbewijzen,  
- vouchers en vervoerbewijzen, 
- informatie over de geplande vertrektijden en, in voorkomend geval, over de uiterste tijd om in te checken, alsook de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst. 

 

Artikel 5. Prijs   

5.1 Na de sluiting van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.   In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:    
- de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of  
- de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of   
- de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.   

Indien de pakketreisovereenkomst voorziet in de mogelijkheid van prijsverhogingen, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering die overeenstemt met elke daling van de hierboven bedoelde kosten.  

5.2 Indien de bedoelde prijsverhoging meer dan 8 % van de totaalprijs van de pakketreis bedraagt, kan de reiziger de overeenkomst beëindigen zonder een opzegvergoeding verschuldigd te zijn.  

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger daarvan uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals een e-mail, een papieren document of een pdf, in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de gemaakte administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die administratieve kosten. 

 

Artikel 6. Betaling 

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, betaalt de reiziger bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst een deel van de totale prijs van de reis als voorschot, zoals bepaald in de bijzondere reisvoorwaarden. 

6.2 Tenzij anders overeengekomen betaalt de reiziger het saldo uiterlijk één maand voor vertrek.  

6.3 Ingeval de klant, na een ingebrekestelling, het door hem verschuldigde voorschot of saldo van de reis niet betaalt, heeft de organisator en/of de doorverkoper het recht om de overeenkomst met de reiziger van rechtswege op te zeggen en hem de kosten aan te rekenen.   

 

Artikel 7. Cession du contrat de voyage à forfait   

7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden, op voorwaarde dat:  
- de organisator en eventueel de doorverkoper binnen een redelijke termijn en minstens 7 dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals een e-mail, papieren document of pdf, op de hoogte wordt gebracht
- de bijkomende kosten voor deze overdracht worden betaald.   

7.2 Degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende kosten die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de kosten van de overdracht.  

 

Artikel 8. Andere wijzigingen door de reiziger    

De organisator en/of de doorverkoper kunnen aan de reiziger alle kosten in rekening brengen die voortvloeien uit andere door de klant gevraagde wijzigingen die aanvaard zijn door de organisator en/of de doorverkoper. 

 

Artikel 9. Wijziging van bepalingen door de organisator vóór de reis  

9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen, vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij: 
- de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
- het om een onbeduidende verandering gaat, en  
- de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals een e-mail, papieren document of pdf, in kennis stelt. 

9.2 2 Indien, vóór het begin van de pakketreis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, stelt hij de reiziger in kennis van:  
- de voorgestelde wijzigingen en van het effect ervan op de prijs van de pakketreis; 
- de mogelijkheid voor de reiziger om de overeenkomst op te zeggen zonder het betalen van een opzegvergoeding, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
- de redelijke termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit; 
- de automatische beëindiging van de overeenkomst indien hij de voorgestelde wijziging binnen de bedoelde termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, en 
- in voorkomend geval, de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan. 

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.  

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.  

 

Artikel 10. Opzegging door de organisator vóór de reis 

10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 
- indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen; b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee tot zes dagen; c) achtenveertig uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of 
- indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.  

10.2 In dit geval betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft betaald, volledig terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.     

 

Artikel 11. Opzegging door de reiziger 

11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging van de pakketreisovereenkomst door de reiziger kan hij worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketreisovereenkomst kunnen redelijke gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.  Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.   

11.2 Indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer naar de plaats van bestemming, heeft de reiziger het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding. 

11.3 De organisator betaalt alle door de reiziger of in zijn naam betaalde bedragen binnen veertien dagen terug, in voorkomend geval verminderd met de opzegvergoeding.  

 

Artikel 12. Non-conformiteit tijdens de reis 

12.1 De reiziger stelt de organisator zonder onnodige vertraging in kennis van elke non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft geconstateerd.

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:  1° onmogelijk is, of 2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of vergoeding overeenkomstig artikel 15. 

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist. 

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.  

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken  Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat, voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.  Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding.  

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.  

12.7  De beperking van de kosten bedoeld in artikel 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste achtenveertig uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.   

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Europese Unie niet kan beroepen.  

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder onnodige vertraging aan de organisator door. 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid van de reiziger 

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.  

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel  

14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht. 

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet. 

 

Artikel 15. Prijsvermindering en schadevergoeding   

15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. 

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald. 

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 
- de reiziger; 
- een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of 3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

 

Artikel 16. Verplichting tot bijstand 

16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; 2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.  

16.2  Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die gefactureerde vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

 

Artikel 17. Insolventie 

17.1 De organisatoren en doorverkopers stellen zekerheid voor de terugbetaling van alle reeds door of namens reizigers betaalde bedragen voor zover de desbetreffende diensten als gevolg van hun insolventie niet worden verricht. Indien passagiersvervoer in de pakketreisovereenkomst is inbegrepen, stellen de organisatoren en de doorverkopers ook zekerheid voor de repatriëring van de reizigers. Er kan worden aangeboden de pakketreis voort te zetten. 

CARREFOUR VOYAGES die als tussenpersoon een pakketreis verkoopt, stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend. 

17.2 Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht. 

 

Artikel 18. Verzoeningsprocedure    

18.1  Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.  

18.2  Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.  

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: 
telefoon: 02/277 62 15 (9h à 12h)  
fax: 02/277 91 00  
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel    
e-mail: [email protected]  

18.3 Het secretariaat zal aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.    

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.  

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.  

 

Artikel 19. Arbitrage of rechtbank      

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.   

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.  

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan € 1.250 bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf € 1.251 werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.  

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.    

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.  

19.6 Voor ieder geschil dat voortvloeit uit de afsluiting of uitvoering van de overeenkomst en dat niet voorgelegd wordt aan de Geschillencommissie Reizen conform onderhavige voorwaarden, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

 

 

 

Algemene voorwaarden
gekoppelde reisarrangementen

 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reisarrangementen zoals gedefinieerd in de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.  

Naast deze algemene reisvoorwaarden moet u de bijzondere verkoopsvoorwaarden van CARREFOUR VOYAGES lezen en aanvaarden. 

Onderhavige algemene reisvoorwaarden en de bijzondere reisvoorwaarden van CARREFOUR VOYAGES vormen de contractuele bepalingen die gelden voor uw overeenkomst.

 

Artikel 2.  Definitie  

Er is sprake van een gekoppeld reisarrangement indien ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie worden aangekocht, die echter geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met de verschillende reisdienstverleners, waarbij CARREFOUR VOYAGES: a) tijdens één bezoek aan of contactmoment het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert vergemaekk, of b) op gerichte wijze de aankoop van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere professioneel faciliteert waarbij uiterlijk vierentwintig uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere professioneel wordt gesloten. 

 

Artikel 3.  Informatie aan de reiziger vooraleer een gekoppeld reisarrangement tot stand komt

CARREFOUR VOYAGES faciliteert een gekoppeld reisarrangement en verstrekt de reiziger de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie en wijst hem op de volgende informatie:
- Dat de reiziger geen pakketreis heeft afgesloten en elke dienstverlener aansprakelijk is voor de goede contractuele uitvoering van zijn eigen diensten 
- Dat de reiziger aanspraak kan maken op bescherming bij insolventie.    

 

Artikel 4.  Gevolgen van de niet naleving van de informatieverplichting 

Indien CARREFOUR VOYAGES, de gekoppelde reisdiensten faciliteert, en geen correcte informatie heeft gegeven, zijn de rechten en de verplichtingen van een pakketreis van toepassing, behoudens voor prijswijzigingen en wijzigingen van de pakketreis.  

 

Artikel 5. Inlichtingen verstrekt door de reiziger 

5.1 De persoon die het gekoppeld reisarrangement sluit, moet aan CARREFOUR VOYAGES alle nuttige inlichtingen verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.   

5.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor CARREFOUR VOYAGES, mogen die kosten in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 6.  Insolventie

CARREFOUR VOYAGES, die gekoppelde reisarrangementen faciliteert, stelt zekerheden voor de terugbetaling van alle bedragen die zij ontvangt van reizigers, voor zover een reisdienst, die deel uitmaakt van een gekoppeld reisarrangement ten gevolge van haar insolventie niet wordt verleend. Indien deze professionelen de partij zijn die voor het passagiersvervoer verantwoordelijk is, dekt de verzekering ook de repatriëring van de reiziger. 

 

Artikel 7.  Aansprakelijkheid voor boekingsfouten  

7.1  CARREFOUR VOYAGES is aansprakelijk voor elke fout: 
- door technische gebreken in het boekingssysteem die aan hem te wijten is
- die hij tijdens het boekingsproces maakt, indien hij heeft aanvaard de boeking van reisdiensten te regelen.  

7.2 CARREFOUR VOYAGES is niet aansprakelijk voor boekingsfouten die aan de reiziger te wijten zijn of die door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden worden veroorzaakt.  

 

Artikel 8.  Klachtenregeling

CARREFOUR VOYAGES verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.  

 

Artikel 9.  Verzoeningsprocedure  

9.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.  

9.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: 

telefoon: 02/277 62 15 (9h à 12h) 

fax: 02/277 91 00 

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel  

e-mail: [email protected]  

9.3 Het secretariaat zal aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.  

9.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde billijke minnelijke oplossing tussen de partijen na te streven.  

9.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.  

 

Artikel 10.  Arbitrage of rechtbank      

10.1  Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.    

10.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.  

10.3 CARREFOUR VOYAGES die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan € 1.250 bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf € 1.251 werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.  

10.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.  

10.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.  

10.6 Voor ieder geschil dat voortvloeit uit de afsluiting of uitvoering van de overeenkomst en dat niet voorgelegd wordt aan de Geschillencommissie Reizen conform onderhavige voorwaarden, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.