Wettelijke vermeldingen

Deze site wordt beheerd door CARREFOUR VOYAGES (CARREFOUR REIZEN), société par actions simplifiées met een kapitaal van 20 000 000 €, met zetel te ZAE Saint Guénault, CS60075 – 91002 Evry, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry met het nummer 379 601 974

o   Contact

Téléphone 080054448

Adresse :
Carrefour Voyages
Service Vente à Distance - Carrefour Reizen - Belgie
ZAE St Guénault CSS60075
1 rue Jean Mermoz
91002 Evry Courcouronnes - France

Directeur publicatie: Monsieur Patrick Métivier
Redactieverantwoordelijke: Monsieur Patrick Métivier

 

o   Host

De site https://reizen.carrefour.be wordt gehost door ORCHESTRA, SAS met een kapitaal van 210 410 €, met zetel te 38 avenue de l’Opéra – 75002 Paris – France, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés van Parijs onder het nummer B 430 226 639 – APE 6201 Z.
E-mail: [email protected]
Tél : +33 (0)1 44 71 30 20

 

o   Toegang tot de site

Carrefour Voyages (Carrefour Reizen) verbindt zich ertoe om alle redelijke maatregelen te nemen zodat de site het hele jaar door (365 dagen per jaar, 24u/24u, 7 dagen op 7) toegankelijk blijft, behalve in geval van overmacht en redenen buiten de wil om van Carrefour.
Carrefour behoudt zich het recht voor om onmiddellijk en zonder enige kennisgeving de toegang tot de site op te schorten omwille van een technische interventie of onderhoudsactiviteiten.
In elk geval is Carrefour niet in staat om de continue werking van de site te garanderen, iets wat erkend wordt door de gebruiker.

 

o   Aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Carrefour Voyage geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor onderbrekingen of vertragingen van de site of opschorting of ontoegankelijkheid van de site of schade in verband met:

• overmacht of een beslissing van bevoegde administratieve overheden of bevoegde juridische instanties;
• storingen in de stroomvoorziening of transmissielijnen veroorzaakt door openbare of privé operatoren;
• abnormaal of frauduleus gebruik van de site door de gebruiker of door derden waardoor de site om veiligheidsredenen moet worden gestopt;
• inbraak of frauduleuze handelingen door derden op deze site of het ongeoorloofd downloaden van gegevens, ondanks het gebruik van gegevensbeveiligingssystemen conform de huidige technische kennis. Carrefour Voyage (Carrefour Reizen) heeft enkel een middelenverbintenis met betrekking tot de gekende beveiligingstechnieken;
• verlies van of vertraging bij de overdracht van informatie en gegevens wanneer Carrefour Voyages (Carrefour Reizen) niet aan de basis ligt van deze vertraging;
• de werking van het internet, het telefoonnet of het kabelnet dat toegang geeft tot het internet;
• storingen van de servers van de host;
• als de door de site voorgestelde service incompatibel blijkt of niet goed werkt met bepaalde programma's, configuraties, besturingssystemen of apparatuur van de klant.

De gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn technische installaties beveiligd zijn iedere vorm van aantasting door virussen en/of pogingen tot hacken en dat al zijn gegevens weggeschreven zijn. Carrefour kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Bovendien behoudt Carrefour Voyage (Carrefour Reizen) zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder nadelige erkentenis, tijdelijk of definitief een dienst of het geheel van diensten voorgesteld op de site, op te schorten. Ze is niet is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit kan voortvloeien.

 

o   Intellectueel eigendom

Alle elementen waaruit deze site is opgebouwd (design, grafische en tekstuele elementen, foto's, interfaces, grafische kaart en onderliggende technologieën), evenals de merken en logo's zijn beschermd door de geldende Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Iedere gehele of gedeeltelijke reproductie van een van deze elementen is strikt verboden en kan leiden tot een aanklacht wegens vervalsing.

Carrefour Voyages (Carrefour Reizen) produceert eveneens de databases van de site en geniet de wettelijke bescherming op deze databases. Iedere download of hergebruik, geheel of gedeeltelijk, van voornoemde databases en hun inhoud is verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Carrefour.

Met de toegang tot de site krijgt de gebruiker een gebruikslicentie met de volgende voorwaarden:
• recht op privé, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruik van de inhoud van de site of een van de elementen waaruit de site bestaat;
• recht op weergave voor opslag met het oog op weergave op het scherm van een stand-alone computer, in 1 exemplaar, als back-up kopie of op papier;
• bij ieder gebruik van de site of de inhoud of gegevens moet de bron worden vermeld.

Ieder ander gebruik is verboden en meer bepaald ieder gebruik voor commerciële doeleinden of in netwerken.
De gebruiker moet zich ervan vergewissen dat de via de site voorgestelde functies voldoen aan zijn noden.
De gebruiker garandeert dat hij de site volstrekt rechtmatig gebruikt.
Ieder gebruik van de site dat in strijd is met de bepalingen van dit artikel kan aanleiding zijn tot een aanklacht wegens vervalsing, waarvoor persoon die dergelijk delict heeft gepleegd ("vervalser") ter verantwoording kan worden geroepen. Burgerlijke en strafrechtelijke sancties kunnen jegens iedere vervalser worden uitgesproken.

 

o   Onwettige inhoud / Goede zeden 

Elke handeling waarmee de gebruiker een andere persoon beperkt of verhindert om de site te gebruiken, is strikt verboden. Websites en de informatie die ze bevatten, mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden.

De gebruiker mag de site enkel voor wettige doeleinden gebruiken. Het is dan ook verboden om via de sites onwettige, schadelijke, lasterlijke, pornografische, haatdragende, racistische elementen of elementen die op een andere manier de menselijke waardigheid schenden, te publiceren of te verzenden. Als Carrefour Voyages (Carrefour Reizen) op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid van verboden inhoud op haar sites, mag zij de inhoud ervan onmiddellijk verwijderen. De site behoudt zich eveneens de mogelijkheid voor om alle nodige maatregelen te nemen om zijn rechten te doen naleven.

Carrefour Voyages (Carrefour Reizen) heeft het recht om de weergegeven documenten en publieke delen elektronisch te controleren om na te gaan of ze voldoen aan bovenstaande eisen. Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

 

o   Externe links

De site bevat hyperlinks naar andere websites die op hun beurt onderworpen worden aan hun eigen gebruiksregels, met name betreffende het gebruik van de persoonlijke gegevens van hun gebruikers. Het is aangeraden kennis te nemen van de gebruiksregels van die websites en in het bijzonder van de regels die van toepassing zijn op het gebruik van persoonlijke gegevens. De Portal is niet aansprakelijk voor andere websites waartoe de gebruiker toegang heeft via onze site, met betrekking tot hun inhoud, werking, de toegang tot die sites en met betrekking tot het gebruik van de persoonlijke gegevens door die sites.

o   Bescherming van de persoonsgegevens

We verwijzen hiervoor naar het beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens van Carrefour Voyages (Carrefour Reizen), dat u op onze site vindt. Dit beleid is integraal van toepassing op het gebruik van de website van Carrefour Voyages (Carrefour Reizen).

 

o   Bewijzen

De geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van Carrefour Voyages (Carrefour Reizen) binnen de redelijke beveiligingsvoorwaarden, worden beschouwd als bewijs van de communicatie tussen de partijen.

 

o   Afstand

Tussen de partijen wordt formeel overeengekomen dat iedere gunst of afstand van een van de partijen in toepassing van de geheel of gedeeltelijk hier voorziene verbintenissen, ongeacht de frequentie en de duur, geen wijziging van onderhavige algemene voorwaarden impliceert, noch enig recht doet ontstaan.

 

o   Overmacht

Overmacht zijn gebeurtenissen die onvoorzien, onweerstaanbaar en extern zijn, waardoor het absoluut onmogelijk is voor een van de partijen om haar in deze voorwaarden voorzien engagement uit te voeren.

Alle gevallen van overmacht, gedefinieerd in de reglementeringen en jurisprudentie, zijn grond voor opschorting of verval van de verplichtingen van CARREFOUR VOYAGES (CARREFOUR REIZEN) als de gebeurtenis langer dan één (1) maand duurt. CARREFOUR VOYAGES (CARREFOUR REIZEN) kan niet aansprakelijk worden geacht voor het niet uitvoeren van haar verplichtingen ingeval van een bovengenoemde gebeurtenis.

 

o   Geldende rechtspraak

Deze site is onderworpen aan de Franse rechtspraak.

 

o   Cookies

CARREFOUR VOYAGES (CARREFOUR REIZEN) verzamelt automatisch informatie over de klant dankzij cookies waarmee het surfgedrag van de klant binnen de site kan worden gevolgd. Cookies zijn alfanumerieke identificatoren die via zijn browser op de harde schijf van de klant worden gezet en die CARREFOUR VOYAGES (CARREFOUR REIZEN)  de mogelijkheid bieden om deze browser te herkennen en aan de klant innoverende en aantrekkelijke functies voor te stellen.

De klant kan zijn computer configureren om het gebruik van cookies te weigeren. Om meer te weten over cookies klikt u op het tabblad voor optimale configuratie. CARREFOUR VOYAGES (CARREFOUR REIZEN) kan de goede werking van de site niet garanderen als de browser van de klant geen cookies aanvaardt.

We informeren u dat u de registratie van "cookies" kunt weigeren door de opties van uw browser te configureren.

 

o   Updaten van informatie

De internetsite wordt elke dag geüpdatet. Het is ook mogelijk dat een opgegeven prijs niet meer beschikbaar is, afhankelijk van de beschikbare voorraad, voor de reserveringen en het in te vullen contingent voor de verschillende datums en vertrekmogelijkheden van iedere reisprestatie. Het is ook mogelijk dat een opgegeven prijs niet meer beschikbaar is, afhankelijk van de beschikbare voorraad, voor de reserveringen en het in te vullen contingent voor de verschillende datums en vertrekmogelijkheden van iedere reisprestatie.

 

Licentie LI 091 95 0009 - Accreditering IATA : 20 2 2896 1 - ATRADIUS  Burgerlijke aansprakelijkheid: contract 86139200 - Compagnie GAN - 8-10 rue d’Astorg - 75383 PARIS Cedex 08 - “Voyages Carrefour” merk van Carrefour Vacances Société par actions simplifiée met een kapitaal van 20 000 000 € - 379 601 974 RCS Evry - Intracommunautaire BTW: FR 35379601974 Zetel: 1 rue Jean Mermoz - ZAE St Guénault - CS60075 - 91002 Evry cedex - Tel. : 01 60 91 37 37