Beleid bescherming persoonsgegevens

 

Artikel 1. INLEIDING

Dit onderhavig beleid van persoonsgegevens, evenals elk document waarin naar dit beleid verwezen wordt, behandelt de voorwaarden waaronder CARREFOUR VOYAGES, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 20.000.000, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te ZAE Saint Guénault, CS60075 - 91002 Evry, geregistreerd in het Registre du Commerce et des Sociétés vanEvry onder nummer 379 601 974 (hierna "Wij" of "Carrefour Voyages"), als verantwoordelijke van de hieronder beschreven verwerkingen met betrekking tot de persoonsgegevens van elke gebruiker en/of klant van de website www.reizen.carrefour.be (hierna de "Website" ) uitvoert. Elke gebruiker van de website, waarnaar hieronder wordt verwezen, zal worden aangeduid met de term "u".

We zetten ons in voor een beleid, waarin de implementatie en het respecteren van de veeleisende normen, omtrent professioneel gedrag en ethiek binnen klantrelaties, hoog in het vaandel staan. In het bijzonder hebben we het dan over de bescherming van persoonsgegevens. 

Als zodanig verwerken wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd door de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonlijke gegevens. In het bijzonder betreft dit Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van persoonsgegevens van fysieke personen met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens en het vrije verkeer van die persoonsgegevens, en wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd (hierna samen het “Reglement persoonsgegevens”).

In overeenstemming met het reglement van de persoonsgegevens verwijst de term "persoonsgegevens" in het kader van dit beleid naar alle informatie over u en waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks als fysiek persoon kunt worden geïdentificeerd.

Dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens kan veranderen afhankelijk van de toepasselijke wettelijke en regelgevende context of de ontwikkeling van onze activiteit, en in het bijzonder de producten of diensten die wij u aanbieden.

 

Artikel 2. DE PRINCIPES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als onderdeel van het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens, streven wij ernaar om de volgende principes te respecteren:

(i)                  Rechtmatigheid: uw persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke, nadrukkelijke en wettelijke doeleinden en op basis van een passende rechtsgrond; 

(ii)                 Transparantie: u wordt geïnformeerd over elke verwerkingshandeling die wij uitvoeren en de kenmerken van dergelijke verwerkingen door middel van informatieve kennisgevingen. Er wordt geen verwerking van uw persoonsgegevens uitgevoerd zonder uw medeweten; 

(iii)                Minimalisering: wij beperken onszelf enkel tot het de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens die strikt noodzakelijk is voor het doel dat wij nastreven en om ze regelmatig bij te werken;

(iv)                Gegevensbescherming vanaf de ontwikkelfase en per definitie: bij het ontwikkelen, ontwerpen, configureren en gebruiken van applicaties, diensten en producten die afhankelijk zijn van de verwerking van persoonsgegevens, houden wij rekening met uw recht op bescherming van persoonsgegevens en verzekeren wij ons dat onze partners eveneens voldoen aan de wettelijke vereisten voor de bescherming van de persoonsgegevens die verwerkt worden. 

(v)                Beveiliging van persoonsgegevens: we hebben technische en organisatorische maatregelen genomen, aangepast aan de mate van gevoeligheid van de verzamelde persoonsgegevens, om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en ze te beschermen tegen kwaadwillende inbreuk, verlies, wijziging of openbaarmaking aan onbevoegde derden. We gebruiken in het bijzonder encryptie- en/of anonimeringstechnieken voor uw persoonsgegevens vanaf het moment dat dit mogelijk, nuttig of noodzakelijk is;

(vi)              Verbintenissen van onze dienstverleners en partners: Wij kiezen onze verwerkers, dienstverleners en partners met veel zorg en eisen van hen: (a) om een ​​niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen dat gelijkwaardig is aan het onze, (b) om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor zover dit nodig is voor het verlenen van de diensten die wij aan hen hebben toevertrouwd, (c) om te voldoen aan het beleid bescherming persoonsgegevens. 

 

Artikel 3. De verwerking van uw persoonsgegevens

3.1 Betrokken personen

De personen die betrokken zijn bij de verwerkingen die door ons worden uitgevoerd, zijn: 
• elke gebruiker van de site;
• elke klant van de site;


3.2 Verzameling van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks via u (d.m.v. uw registratie, uw gebruik van onze diensten).

Daarnaast verzamelen wij indirecte persoonsgegevens over u via de volgende kanalen:
• commerciële partners van Carrefour Voyages
• zakenpartners die uw gegevens op een vertrouwelijke manier hebben verzameld (toestemming vereist vóór verzending naar Carrefour Voyages.)
• sociale netwerken zoals facebook, LinkedIn, Twitter; Gegevensuitwisseling tussen Carrefour Voyages en sociale netwerken kan plaatsvinden wanneer u bijvoorbeeld verbonden bent met een sociaal netwerk op uw computer en u een pagina van de Correfour Voyages website tegelijkertijd raadpleegt.
• gegevens uit open data.

3.3 Cookies

We gebruiken cookies en andere trackers om persoonlijke gegevens over u te verzamelen met als doel een aantal van de verwerkingsdoeleinden na te streven die worden beschreven in sectie 3.4 van dit beleid. U kunt deze cookies en trackers configureren door op deze LINK te klikken. Alle informatie over de cookies/trackers in het cookiebeleid is HIER toegankelijk. 

3.4 Verwerkingsdoeleinden, rechtsgronden en bewaartermijnen  

Wij voeren verschillende verwerkingen uit met betrekking tot uw persoonsgegevens, waarvan de doeleinden hieronder worden beschreven en waarvan de rechtsgronden de volgende zijn: uw toestemming, de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang of onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

In overeenstemming met het reglement voor persoonsgegevens zullen de persoonsgegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en voor de periode die wordt beschreven in de onderstaande tabel, waarbij wordt gespecificeerd dat:

een gebruiker en/of klant van de website wordt als "actief" beschouwd wanneer hij zich met zijn persoonlijke account verbindt, zijn account wijzigt, een online aankoop doet met zijn persoonlijke account en/of een offline aankoop doet of een andere interactie met ons heeft wanneer hij verbonden is. 

Aan het einde van de hieronder beschreven bewaartermijnen worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of, voor degenen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren of die noodzakelijk zijn om onze rechten te vrijwaren, in een archief geplaatst en bewaard voor een aanvullende periode die overeenkomt met de duur zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Aan het einde van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd. De rechtsgronden en bewaartermijnen die aan elk doel van de verwerking van uw persoonsgegevens zijn gekoppeld, worden hieronder beschreven:

Trackers/cookies en de door hen verzamelde gegevens worden vanaf hun deponering 13 maanden bewaard. De bewaartermijn van uw keuzes (toestemming of weigering van cookies) is 6 maanden vanaf de datum van het verzamelen van uw toestemming.

 

 

website gebruik

klantenrelatiebeheer

Marketing en reclame

Verplichtingen

 

Als wij dienen uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan die in de bovenstaande tabel worden vermeld, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gebracht en zullen wij alle aanvullende stappen ondernemen die nodig kunnen zijn om de wettelijke naleving van alle uitgevoerde verwerkingen te waarborgen.

3.5 Ontvangers van uw persoonsgegevens

Om de hierboven beschreven doeleinden na te leven en alleen voor zover nodig voor het nastreven van deze doeleinden, kunnen de persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden doorgegeven aan alle of enkele van de volgende ontvangers:

• binnen Carrefour Groupe:
(i) de Carrefour Voyages-afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het aanmaken, beheren en uitvoeren van uw verzoek;

• buiten Carrefour Groupe:
(i) Touroperators, vervoerders (bijv. luchtvaartmaatschappijen), hoteliers, vakantiecentra, die deelnemen aan de levering van de bestelde diensten,

(ii) onze dienstverleners die betrokken zijn bij alle of een deel van de geïdentificeerde verwerkingen (met name IT-dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de website, technische tussenpersonen op het gebied van reclame en gepersonaliseerde communicatie, degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking en levering van producten);

(iii) onze partners die diensten aanbieden die beschikbaar zijn op onze website en/of diensten die toegankelijk zijn via het gebruik van het klantenprogramma;

(iv) onze partners die betrokken zijn bij het uitvoeren en verzenden van commerciële prospectiecampagnes;

(v) onze partners die betrokken zijn bij het proces van het verspreiden van gepersonaliseerde advertenties (inclusief sociale netwerken en een partner die verantwoordelijk is voor het anonimiseren, sorteren, verrijken en kruiscontroleren van uw persoonlijke gegevens), in het bijzonder om ons in staat te stellen relevante informatie te verkrijgen omtrent uw interesses, om uw profiel beter te definiëren en om u gepersonaliseerde advertenties en aanbiedingen te sturen die overeenkomen met uw keuzes en interessegebieden;

(vi) betalingsaanbieders en aanbieders van invordering van bedragen die u mogelijk verschuldigd bent

(vii) advocaten, gerechtsdeurwaarders en ministeriële functionarissen, administratieve of gerechtelijke autoriteiten bij wie een geschil bekend is gemaakt, in het kader van de naleving van de op ons rustende wettelijke en regelgevende verplichtingen en om ons in staat te stellen onze rechten en belangen te verdedigen;

(viii) de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor onze externe controle, zoals de commissarissen en accountants, evenals de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de interne controle;

3.6 Doorgift van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonlijke gegevens die voor de hierboven beschreven doeleinden worden verzameld en verwerkt, kunnen worden doorgegeven aan bedrijven in landen buiten de Europese Unie, en in het bijzonder in de Verenigde Staten.

In dit geval wordt de overdracht van persoonsgegevens geregeld door een internationale overeenkomst voor gegevensoverdracht die is opgesteld in overeenstemming met de standaardcontractbepalingen van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerker die zijn opgesteld door de Europese Commissie en die momenteel van kracht zijn.

Bovendien, en wanneer de wetgeving van het derde land geen bescherming biedt die gelijkwaardig is aan de Regelgeving Verwerking Persoonsgegevens, zorgen wij voor de implementatie van aanvullende maatregelen om een ​​niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen dat in wezen gelijkwaardig is aan dat voorzien in de Europese Unie en om de doeltreffendheid van deze bescherming te waarborgen.

 

Article 4. Uw rechten en uitoefeningsmodaliteiten

4.1 De inhoud van uw rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, verzet tegen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om instructies te geven met betrekking tot het verwijderen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken, in gevallen waarin daarom is gevraagd.

a)      Recht op toegang
U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken.

Als u een verzoek tot inzage doet, verstrekken wij u een kopie van uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn samen met alle wettelijk verplichte informatie.

b)      Recht van bezwaar
U kunt te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, tenzij ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan uw eigen belangen en rechten en vrijheden, of dat de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons wanneer deze verwerking wordt uitgevoerd met het oog op commerciële prospectie langs elektronische weg of per post, ook wanneer de betreffende verwerking profilering inhoudt.

c) Recht op rectificatie
U kunt ons op elk moment vragen om uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.

d)      Recht op gegevenswissing
U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden voorzien in het Reglement Persoonsgegevens, tenzij ze moeten worden bewaard om ons in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om ons in staat te stellen onze rechten uit te oefenen of te verdedigen of opnieuw, wanneer ze noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat ons bindt.

e)      Recht op beperking van de verwerking
U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen onder de voorwaarden van het Reglement Persoonsgegevens.

f)       Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en die wij op geautomatiseerde manier verwerken, wanneer de verwerking die wij uitvoeren is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen, op voorwaarde dat de uitoefening van dit recht geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van derden. U hebt het recht om aanwijzingen te geven met betrekking tot het lot van uw gegevens na uw overlijden.

U hebt de mogelijkheid om algemene of specifieke aanwijzingen te geven met betrekking tot de manier waarop u van plan bent om na uw overlijden de rechten uit te oefenen die u door de toepasselijke regelgeving worden gegarandeerd.

De algemene richtlijnen hebben betrekking op alle persoonlijke gegevens die u betreffen en u kunt deze op elk moment intrekken. Ze kunnen worden geregistreerd bij een vertrouwde digitale derde partij die is gecertificeerd door de National Commission for Computing and Liberties.

De specifieke richtlijnen hebben betrekking op de verwerkingen die in deze richtlijnen worden vermeld en bij ons zijn geregistreerd: ze zijn onderworpen aan specifieke toestemming van u en u kunt deze op elk moment intrekken.

4.2  De uitoefening van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een e-mail of een brief sturen naar de onderstaande adressen, met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen, uw persoonlijke gegevens waarop uw verzoek betrekking heeft en met vermelding van uw naam en voornaam evenals dat van het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw klantaccount (indien van toepassing):

Carrefour Voyages , Services clients;
ZAE ST GUENAULT - 1 Rue Jean Mermoz, 910180 COURCOURONNES - FRANCE,
of neem contact op via e-mail: [email protected]

 

4.3 Het indienen van een klacht

Als u, nadat u hierover contact met ons hebt opgenomen, van mening bent dat uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07 - telefoon: 01 53 73 22 22).