Verkoopsvoorwaarden
Carrefour Reizen

 

Bijzondere verkoopswaarden

 

Afhankelijk van de aard van de gereserveerde diensten bent u aan CARREFOUR VOYAGES gebonden door een pakketreisovereenkomst, een overeenkomst voor gekoppelde reisarrangementen of een reisdienstovereenkomst. Afhankelijk van het type gereserveerde diensten zijn de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen van toepassing.

Naast deze algemene reisvoorwaarden vindt u belangrijke informatie over verschillende artikels, evenals verklaringen en/of aanvullingen die onderhavige bijzondere verkoopsvoorwaarden van CARREFOUR VOYAGES vormen. 

De algemene reisvoorwaarden en onderhavige bijzondere reisvoorwaarden vormen de contractuele bepalingen die gelden voor uw overeenkomst.

 

Artikel 1. Informatie gegeven overeenkomstig artikel VI.45§1 van het Wetboek van economisch recht (Verkoop op afstand)

Onderhavige bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor de aanbiedingen en diensten van de vennootschap naar Frans recht CARREFOUR VOYAGES, Société par actions simplifiée - 379 601 974 RCS Evry - intracommunautair Btw-nummer: FR 35379601974, hebbende als maatschappelijke zetel 91002 Evry cedex, 1 rue Jean Mermoz - ZAE St Guénault (Tel: 01 60 91 37 37), en actief onder de naam “Carrefour Voyages”. 

Ze zijn opgesteld overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet in nationaal recht in de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november (hierna "de Wet van 21 november 2017" genoemd). (Officiële publicatie: Belgisch Staatsblad, datum van publicatie: 01/12/2017; Pagina: 06673-06693 –http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017112104&table_name=wet).

De klantendienst van Carrefour Voyages is telefonisch bereikbaar op 08 005 44 48 (lokaal tarief) of +32008 005 44 48 vanuit het buienland en via e-mail op [email protected] van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 18u00. Aanvragen per e-mail worden binnen 24 tot 48 uur behandeld.

Klachten moeten worden gericht aan de betreffende leverancier van reisdiensten, waarvan het adres wordt vermeld tijdens het reserveringsproces. Wanneer Carrefour Voyages optreedt als reisorganisator, kunt u uw klachten ook richten aan [email protected] of op het hierboven vermelde telefoonnummer.

 

Artikel 2. Hoedanigheid van CARREFOUR VOYAGES 

Als u een bestelling doet via de website reizen.carrefour.be, treedt Carrefour Voyages enkel op als tussenpersoon tussen u en de verschillende leveranciers.

Voor de pakketreizen die gereserveerd worden via de website, wordt Carrefour Voyages per uitzondering beschouwd als de organisator van de reis, voor zover vereist door de Belgische wet van 1 november 2017.

 

Artikel 3. Precontractuele informatie

3.1 Voordat een reservering wordt uitgevoerd, vindt u de volgende gegevens op de pagina's om uw reservering te registreren: 

  • De belangrijkste kenmerken van de bestelde diensten (zoals de naam van het hotel, de datums van aankomst en vertrek, het kamertype enz.);
  • De totale prijs van de diensten met inbegrip van de kosten (behalve wanneer die niet op voorhand kunnen worden berekend, in dat geval wordt dit ook vermeld);
  • De identiteit van de onderneming waarmee u een contract aangaat en het fysieke adres.

Afhankelijk van het type reservering kan het gebeuren dat een bedrag op uw kredietkaart wordt gereserveerd als garantie of dat u tijdens de reservatie gevraagd wordt het bedrag van de reservatie te betalen. In voorkomend geval wordt dit vermeld tijdens het reserveringsproces.

3.2 CARREFOUR VOYAGES moet, voordat het contract wordt afgesloten, aan de klant informatie verstrekken over de verschillende administratieve formaliteiten en douaneformaliteiten die nodig zijn voor de reis en het overschrijden van de grenzen, zowel voor henzelf als in voorkomend geval voor hun minderjarige kinderen. De klant moet deze formaliteiten nauwgezet respecteren en de kosten hiervoor dragen. Hij moet zich ervan vergewissen dat de namen en voornamen op de reisdocumenten (reserveringen, transportbewijzen, tegoedbonnen,...) exact overeenkomen met de namen op het identiteitsbewijs, paspoort, visum, ... Iedere staatsburger van een ander land moet contact opnemen met zijn ambassade om informatie te krijgen omtrent de specifieke formaliteiten voor zijn nationaliteit. 

De reiziger (ook de minderjarige) moet in het bezit zijn van identiteitsdocumenten die geldig zijn voor het land van bestemming en voor de volledige duur van de reis. In bepaalde gevallen volstaat een identiteitskaart, in andere gevallen is een internationaal paspoort verplicht (doorgaans geldig tot zes maanden na de voorziene terugreisdatum) en in andere gevallen een geldig paspoort en een visum (Esta-formulier voor reizen naar of via de USA).

We proberen de Belgische reizigers zo goed mogelijk te informeren over de specifieke formaliteiten voor het land van bestemming. De reiziger moet echter zelf nagaan of zijn reisdocumenten geldig en conform zijn. Voor de meest actuele informatie surfen reizigers best naar: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland

De niet-Belgische reiziger moet zich bij zijn ambassade of andere diplomatieke vertegenwoordiging informeren over de formaliteiten die hij moet vervullen. We wijzen iedere verantwoordelijkheid af wanneer de reiziger nalaat zich te informeren.

De reiziger die de reisovereenkomst afsluit, moet ons informeren over zijn nationaliteit en die van de reizigers voor wie hij de overeenkomst afsluit en ons alle nuttige informatie bezorgen die van invloed kan zijn op de vereiste reisdocumenten.

We mogen de gezondheidstoestand van alle reizigers niet kennen. De reiziger is dus verplicht om zelf de nodige inlichtingen te verstrekken op de gezondheidsdocumenten die vereist zijn voor de gekozen bestemming. De reiziger raadpleegt het best de volgende website: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/Gezondheid_en_hygiene

De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis uit te voeren.  De reiziger die een fysieke of psychische aandoening heeft, beperkt is in mobiliteit, een ziekte heeft die een behandeling of medische bijstand vereist, en zwangere vrouwen moeten ons over hun toestand op de hoogte brengen of moeten dit laten doen door de persoon die de reis in hun naam reserveert. We behouden ons het recht voor om een reiziger te weigeren wanneer objectief en niet-discriminatoir blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen.

We raden de reiziger ten stelligste aan om zelf de aangepaste uitrusting en apparatuur mee te nemen voor de aard van de reis, behalve wanneer de uitrusting en apparatuur zijn inbegrepen in het forfait. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden in geval van nalatigheid van de reiziger.

Inzake gezondheid en veiligheid op de plaats van bestemming wordt de reiziger aangeraden de website van de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen.

Belgische reizigers raadplegen best de website van de FOD Buitenlandse Zaken voor bijkomende informatie over de paspoortvereisten (https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten/). Voor informatie over visumbepalingen nemen reizigers contact op met de ambassade van het land dat ze willen bezoeken.

CARREFOUR VOYAGES kan geenszins aansprakelijk worden gesteld wanneer de reiziger deze verplichtingen niet nakomt, meer bepaald wanneer de reiziger niet mag in- of uitstappen en/of een boete moet betalen. 

 

Artikel 4. Geen herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van Boek VI van het Wetboek van economisch recht kunt u geen herroepingsrecht uitoefenen in geval van reserveringen inzake diensten voor vervoer, autoverhuur, catering, verblijf of diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding wanneer het contract een specifieke datum of periode van uitvoering voorziet.

 

Artikel 5. Aanbiedingen

Al onze brochures, advertenties, websites of aanbiedingen worden te goeder trouw opgesteld op basis van de beschikbare gegevens. De kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie gegeven en zijn niet bindend. We vragen uw aandacht voor het feit dat gebouwen, appartementen en zwembaden er iets anders kunnen uitzien omdat de foto's met groothoek zijn genomen. De foto's van appartementen dienen als voorbeeld. De fotocredits staan vermeld op iedere productfiche.

De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt verstrekt, onderworpen kan zijn aan wijzigingen voordat de overeenkomst wordt gesloten. 

Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze aanbiedingen steeds "op aanvraag" of onder voorbehoud van bevestiging, hetzij schriftelijk of mondeling. De inschrijving is definitief zodra wij het akkoord krijgen van de leverancier.

De reiziger erkent dat wij eventuele duidelijke materiële fouten in de aan hem verstrekte precontractuele informatie kunnen corrigeren.

Het bedrag van de extra kosten, zoals Reisannulatieverzekering en Bagageverzekering is vermeld op de reserveringsaanvraag en op de verkoopovereenkomst. Deze kosten moeten bij de reservering betaald worden.

 

Artikel 6. Modaliteiten voor de reservering en opstelling van de overeenkomst

6.1 De reiziger verstrekt de gevraagde informatie. Hij is verplicht zich ervan te vergewissen dat de verstrekte informatie correct is. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen die kunnen voortvloeien uit door de reiziger geleverde incorrecte of onvolledige informatie. De reiziger vermeldt alle speciale vragen of noden.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de overeenkomst definitief en zonder voorbehoud gesloten wanneer we de aanbieding bevestigen aan de reiziger en, wanneer een voorschot verschuldigd is, op het ogenblik waarop de reiziger het voorschot heeft betaald.

6.3 Specifieke situaties, zoals de gezondheidstoestand van een reiziger of de reizigers, een handicap, de minderjarigheid, de voogdij enz. die een invloed kunnen hebben op de afhandeling van de reis of het verblijf, moeten steeds vóór de inschrijving worden vermeld zodat die genoteerd kunnen worden op de verkoopsovereenkomst.

6.4 Huisdieren zijn enkel welkom als hun aanwezigheid bij de inschrijving is gespecificeerd en aanvaard. In bepaalde etablissementen is een rabiëscertificaat verplicht. Zonder dit certificaat kunnen huisdieren worden geweigerd. Het verblijf of de reis van de klanten en de facturatie blijven echter verkregen. De klanten zijn verplicht zich te informeren met betrekking tot de administratieve, sanitaire en logistieke voorwaarden.

6.5 De duur van de reis wordt gerekend vanaf de dag van samenkomst op de luchthaven van vertrek tot de dag van terugkeer. Het kan gebeuren dat de eerste en/of de laatste dag volledig in het teken staan van het transport. Onze prijzen zijn berekend op basis van een bepaald aantal overnachtingen en niet op basis van volledige dagen.

6.6 Om te kunnen reizen is het absoluut noodzakelijk dat de reiziger over officiële en geldige identiteitsdocumenten beschikt (afhankelijk van de bestemming):

- een nationale identiteitskaart,

- een individueel paspoort (biometrisch of elektronisch, afhankelijk van de bestemming),

- een visum, soms,

- de toestemming om het grondgebied te verlaten voor kinderen die met één van beide ouders of alleen reizen.

Voor staatsburgers van andere landen moet de reiziger contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voor bepaalde bestemmingen moeten de officiële documenten nog minstens 6 maanden na terugkomst geldig zijn.

Informatie over de situatie in verschillende landen en de risico's verbonden aan een reis naar het land vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: 
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

In het kader van het Visa Waiver Program moeten alle reizigers die naar of via de Verenigde Staten reizen, de toestemming vragen via het elektronische registratiesysteem ESTA (Electronic System for Travel Authorisation). De ESTA-aanvraag moet voldoende tijd vooraf worden ingediend (minstens 72 uur voor vertrek). Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het US Department of Homeland Security: https://esta.cbp.dhs.gov.

Als u twijfelt, neemt u contact op met uw reisbureau of belt u naar 0033 805 412 121 (gratis nummer en dienst).

 

Artikel 7. Bijkomende informatie afhankelijk van het gereserveerde type prestaties

7.1  Transport

Enige tijd voor uw vertrek worden u de nodige documenten bezorgd, evenals de gegevens over het uur van vertrek en (in geval van vervoer) het uur van check-in, de uren van de voorziene tussenlandingen, de aansluitingen en de aankomst.

Aansprakelijkheid: het bureau treedt op als tussenpersoon. De luchtvaartmaatschappij is volledig aansprakelijk voor alle nadelen, schade, incidenten, ongevallen of verloren bagage.
Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen: de gevolgen van ongevallen/incidenten die bij de uitvoering van luchttransport kunnen voorkomen, worden geregeld door de Conventie van Warschau of de lokale regelgeving die geldt voor het nationale transport van het betrokken land.

Speciale voorwaarden charter- en lijnvluchten: een plaats die niet is ingenomen tijdens de heen- en/of terugvlucht kan geenszins leiden tot enige terugbetaling (zelfs ingeval van een latere datum). De transporteurs behouden zich het recht voor om de uurregeling, het type toestel en tussenstops aan te passen, verschillende vertrekplaatsen te groeperen in één vertrekplaats, de deelnemers over land naar de bestemming te brengen of met alle mogelijke lijnvluchten, wanneer het minimum per stad niet wordt bereikt. Dit minimum hangt af van de totale capaciteit van het toestel.

Vertrek met aansluitende verplaatsing voor of na de vlucht: de voorziene uurregelingen van de vluchten, de aansluitende verplaatsing vooraf of achteraf en de naam van de transitluchthaven worden enkel ter indicatie gegeven en kunnen dus gewijzigd worden. Afhankelijk van de uurregelingen zijn eventuele kosten voor overnachtingen (de avond voor vertrek en/of bij terugkeer), maaltijden, transport, … ten laste van de reiziger. Wanneer de voorziene vlucht voor de aansluitende verplaatsing geannuleerd wordt, ongeacht de reden voor annulering (zoals staking, onvoldoende passagiers, vertraging, technische problemen…), kunnen de aansluitende verplaatsingen uitgevoerd worden met een ander transportmiddel (bus, trein enz.), zonder dat de reizigers aanspraak kunnen maken op enige vergoeding voor een gewijzigd transportmiddel.

De luchthaven van vertrek en aankomst kunnen verschillend zijn.

Samenkomst op de luchthaven/check-in: het uur van samenkomst op de luchthaven is vermeld op het document dat u van het reisbureau krijgt. Dit document wordt uitgegeven en verzonden op het ogenblik dat het reisbureau uur en plaats van samenkomst kent. In sommige gevallen kan dit enkele dagen of daags voor het vertrek zijn. De uurregeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. De nieuwe gegevens voor de samenkomst worden u dan meegedeeld. De vermelde gegevens kunnen verschillen van de uurregeling of het traject dat bij uw reservering is opgegeven. Bepaalde essentiële voorbereidingen en handelingen voor elk vertrek dwingen de luchtvaartmaatschappij om de check-informaliteiten voor de passagiers op een zeker ogenblik voor het vertrek af te sluiten. Voor bepaalde bestemmingen, meer bepaald de DOM en TOM, sluit de check-in één uur voor vertrek. Om veiligheidsredenen is het onmogelijk om het vertrek van een vlucht uit te stellen omdat passagiers te laat opdagen voor de check-in. De reis kan in geen geval worden terugbetaald als de passagier niet op het uur en de plaats opdaagt die staan vermeld op de aan hem bezorgde contractuele documenten. De luchtvaartmaatschappijen (charters en lijnvluchten) beslissen zelf over de toewijzing van stoelen in het vliegtuig. De reiziger moet zelf zijn stoelvoorkeur vermelden bij het inchecken, hoewel hiervoor geen garantie kan worden gegeven.

Bagage: de bagage wordt toevertrouwd aan een luchtvaartmaatschappij en is gedekt door de verzekering van bedoelde maatschappij, volgens de voorwaarden vermeld op het vervoerbewijs. In geval van schade of verlies van de bagage die onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij was geplaatst, moet een schriftelijke verklaring worden ingediend bij de vervoerder, meteen nadat de schade wordt opgemerkt of uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst; in geval van vertraging moet de klacht worden ingediend binnen 21 dagen na levering van de bagage. Afhankelijk van de regelgeving van de luchtvaartmaatschappij is het toegelaten maximum gewicht van de bagage in economy 20 kg per persoon voor lijnvluchten en 15 kg voor andere vluchten. De reiziger is verantwoordelijk voor zijn bagage en persoonlijke bezittingen. De reiziger moet contact opnemen met de gekozen luchtvaartmaatschappij om na te gaan wat specifiek is toegestaan als ingecheckte bagage en/of handbagage.

Kinderen: voor lijnvluchten wordt duidelijk vermeld of er een kindertarief bestaat. Voor chartervluchten betalen kinderen een volledige stoel. Als er een korting voor kinderen (niet ouder dan 11 jaar) is, wordt dit duidelijk vermeld in de reisvoorwaarden. Op charter- en lijnvluchten worden alleen reizende kinderen jonger dan 18 jaar niet aanvaard. Tweelingen moeten begeleid zijn door 2 volwassenen. Kinderen jonger dan 2 jaar nemen geen stoel in. Op lijnvluchten is de prijs voor een ticket 10 % van het volle tarief voor volwassenen. Op chartervluchten is de prijs van een ticket 10 % van het gangbare tarief voor volwassenen.

Dieren: in principe zijn dieren verboden op chartervluchten. Voor lijnvluchten vraagt u dit best na bij de luchtvaartmaatschappij.

Speciale maaltijden: op chartervluchten kan hiermee geen rekening worden gehouden. Voor lijnvluchten moeten speciale maaltijden aangevraagd worden bij de luchtvaartmaatschappij.

Camera's en professioneel materiaal: camera's en andere professionele videoapparatuur kunnen in bepaalde landen verboden zijn. We adviseren u om voor uw vertrek contact op te nemen met het consulaat van het betrokken land. De passagier is verantwoordelijk voor alle bagage, alle materiaal en alle persoonlijke voorwerpen die hem toebehoren en die de douane passeren. In regel is het reisbureau of de vervoerder geenszins aansprakelijk.

Nominatieve aard van een vliegticket: de naam die op het vliegticket staat, moet volledig overeenkomen met de naam die op het paspoort of identiteitsbewijs van de passagier staat. Iedere fout kan leiden tot vertraging bij het inchecken en het weigeren van de passagier op het vliegtuig door de luchtvaartmaatschappij of de lokale autoriteiten, zonder dat het reisbureau of de vervoerder hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Verloren of gestolen ticket: de passagier die het slachtoffer is geworden van verlies of diefstal van zijn ticket moet het verlies of de diefstal aangeven bij de politie en de luchtvaartmaatschappij en op eigen kosten zijn terugvlucht regelen door een ander ticket te kopen bij dezelfde luchtvaartmaatschappij. Alle gevolgen van het verlies of de diefstal van het ticket vallen ten laste van de passagier. Een eventuele terugbetaling kan bij de luchtvaartmaatschappij worden gevraagd. Dit kan gebeuren tot 1 jaar na uitgifte van het verloren of gestolen ticket, na onderzoek en tegen betaling van de nodige kosten, en dit voor zover het verloren of gestolen ticket niet is gebruikt.

Documenten in regel: overeenkomstig de geldende bepalingen zijn luchtvaartmaatschappijen gemachtigd om het vervoer te weigeren van reizigers die niet voldoen aan de reglementering die, uit hoofde van de nationaliteit, de toegang tot het land van bestemming of transit regelt. Bovendien behouden bepaalde maatschappijen zich uitdrukkelijk het recht voor om op passagiers, die de bedoelde regelgeving niet naleven, alle kosten en boetes te verhalen die door het instappen kunnen verschuldigd zijn. Ingeval niet is ingecheckt of ingestapt (vliegtuig, boot, autocar, tussenstops, ...) is de volledige reissom verschuldigd aan VOYAGES CARREFOUR die niet zal overgaan tot enige terugbetaling.

Autoverhuur: de huurperiode is X keer 24u en komt overeen met het aantal nachten vermeld in het forfait. Voor een rondreis van 8 dagen/7 nachten is de huurperiode 7 x 24u, zijnde van dag 1 (12u) tot dag 8 (12u). Als de periode wordt overschreden, wordt de extra tijd gefactureerd door de verhuurmaatschappij per extra uur of extra dag (ter plaatse te betalen door de reiziger).

7.2  Ter plaatse 

Onthaal: de reiziger wordt tussen 17.00u en 19.00u op zijn verblijfplaats verwacht, tenzij anders vermeld op de wisselbon. Als hij niet tijdig ter plaatse kan zijn, is hij verplicht de receptie hiervan te verwittigen. Buiten de vermelde uren kan het onthaal gesloten zijn. Als het uur van aankomst niet wordt gerespecteerd, vallen bijkomende verblijfkosten ten laste van de klant (overnachting, maaltijden…).

Verblijfstaks: de verblijfstaks hangt af van de locatie, is verplicht en moet ter plaatse aan de receptie betaald worden ten behoeve van de gemeente. Deze taks wordt niet terugbetaald in geval van een vervroegd vertrek.

Waarborg/garantie: dit is een forfaitair, niet geïnd bedrag, dat per verblijf wordt gevraagd bij aankomst in de residentie. Het bedrag wordt in regel terugbetaald op het einde van uw verblijf of tussen de 8 dagen en 1 maand na het vertrek, afhankelijk van de residentie, en na betaling van extra prestaties die ter plaatse zijn verbruikt en eventuele aftrek van vergoedingen voor aangerichte schade. Let op: schoonmaak is niet inbegrepen en een forfait kan worden gevraagd als het appartement onvoldoende schoon wordt achtergelaten. In geval van vervroegd vertrek of vertrek buiten de openingsuren van de receptie is de klant verplicht om voor het vertrek de verantwoordelijke van de residentie hiervan te verwittigen. Hij of zij zal dan de nodige informatie verstrekken.

Diefstal/verlies/schade: u moet zich verzekeren tegen de risico's die inherent zijn aan het huren van een verblijf, met name diefstal, verlies of schade van persoonlijke eigendommen, evenals schade die door u kan worden veroorzaakt. U moet dus nagaan of u voor alle risico's verzekerd bent.

Inventaris: deze wordt bij aankomst aan de klant overhandigd. Hij moet het document controleren en eventuele afwijkingen binnen 48u aan de receptie melden.

Capaciteit van appartementen: omwille van de veiligheid en voor de verzekering is het verboden het aantal voorziene gasten per accommodatie te overschrijden. De verantwoordelijke van de residentie heeft het recht om personen boven de voorziene capaciteit te weigeren. Het aantal personen is strikt beperkt tot de gasten die vermeld staan op onze verkoopdocumenten. Bij de reservering wordt het precieze aantal gasten gevraagd. Een baby of klein kind geldt als 1 persoon. Een stapelbed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Dieren: 1 dier per verblijf, rabiëscertificaat verplicht. Categorie 1 en 2 niet toegelaten.

Om redenen buiten de wil van CARREFOUR VOYAGES kunnen bepaalde activiteiten, restaurants en handelszaken in de buurt van de verblijfplaats tijdens het seizoen gesloten zijn. CARREFOUR VOYAGES kan, als derde partij, niet aansprakelijk worden gesteld voor deze sluitingen.

Sneeuw: Voor verblijven in de skigebieden kunnen door weesomstandigheden en meer bepaald een tekort aan sneeuw, bepaalde stations en/of skigebieden beslissen om hun openingstijden aan te passen of vroeger te sluiten. CARREFOUR VOYAGES kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor deze beslissing.

Werkzaamheden: CARREFOUR VOYAGES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder door werkzaamheden (bijvoorbeeld: aanleggen van wegen, optrekken van gebouwen, ...) in de buurt van de verblijfplaats.

7.3  Verblijf

De classificatie van hotels en schepen met sterren of categorieën gebeurt door het lokale ministerie van toerisme, volgens normen die verschillen van de Belgische normen.

Eenpersoonskamers en -kajuiten: hoewel hiervoor een meerprijs wordt gevraagd, kunnen ze minder gunstig gelegen zijn, kleiner zijn en beperkter in aantal zijn.

Driepersoonskamers en -kajuiten: in hotels en op schepen over de hele wereld bestaan er geen echte kamers of kajuiten voor 3 personen. Dit zijn meestal 2-persoonskamers of -hutten waarin een extra bed wordt geplaatst (vaak een vouwbed). De ruimte is dus beperkt.

Het gebruik in de internationale hotelsector voorziet dat in de meeste landen uitchecken moet gebeuren voor 12.00u en dat inchecken kan vanaf 14.00u.

Baby's: hotels beschikken over een beperkt aantal babybedjes die kunnen worden gereserveerd en beschikbaar zijn bij aankomst, afhankelijk van het aantal vrije bedjes.

Voor iedere reservering via het internet voor baby's (0 tot 2 jaar) moet de leverancier bevestigen of een babybedje beschikbaar is en of de kamer groot genoeg is voor een baby (0 tot 2 jaar).

Carrefour Voyages kan de reservering annuleren en een tegenvoorstel doen wanneer aan de vraag van de internetgebruiker niet kan worden voldaan. Voor specifieke vragen neemt u contact op met ons op (Belgisch nummer 08 005 44 48). U kunt onze reisadviseurs bereiken van maandag tot vrijdag van 9.00u tot 19.00u en op zaterdagen en feestdagen van 9.00u tot 18.00u.

7.4  Eten en drinken

Volpension: dit slaat op het verblijf, het ontbijt, de lunch en het diner.

Halfpension: dit slaat op het verblijf, het ontbijt en een hoofdmaaltijd per dag (meestal het diner).

Opmerking: deze prestaties kunnen geleverd worden door de luchtvervoerder, tijdens een excursie, in een plaatselijk restaurant of een hotel onderweg.

Babyvoeding: klanten moeten voor hun vertrek voorzien dat ze voor het volledige verblijf aangepaste voeding voor hun baby moeten meenemen.

Dranken: tenzij anders vermeld op onze documenten zijn water en/of wijn of andere dranken niet inbegrepen in volpension of halfpension. In bepaalde landen is om gezondheidsredenen flessenwater verplicht en moet dit ter plaatse worden betaald.

All-in formule: deze formule betekent niet dat alles gratis is. Enkel wat beschreven is, is inbegrepen.

7.5 Bijkomende prestaties

Hoewel alle activiteiten vermeld in de beschrijving zijn bevestigd door onze leveranciers en we die dus te goeder trouw publiceren, kan het gebeuren dat om redenen buiten onze wil deze leveranciers deze activiteiten en andere prestaties opschorten of schrappen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn gebracht. CARREFOUR VOYAGES kan niet aansprakelijk worden geacht wanneer dergelijke zaken zich zouden voordoen.

CARREFOUR VOYAGES kan niet aansprakelijk worden geacht voor prestaties die ter plaatse door de reiziger worden gekocht zonder tussenkomst van het reisbureau, zelfs als die zijn aangekocht bij de gangbare leveranciers of hun plaatselijke vertegenwoordigers.

 

Artikel 8. Prijs en betalingsmodaliteiten

8.1  Wij rekenen inschrijvingskosten aan voor iedere reservering via onze website of onze callcenter.

8.2  Iedere inschrijving brengt inschrijvingskosten met zich mee:

via internet:  de betaling van € 15 dossierkosten, niet terugbetaalbaar in geval van annulering.

Evenals de betaling van een voorschot door de reiziger, zijnde 30 % van de totale reis- of verblijfskosten zonder transport.

Het saldo moet uiterlijk 35 dagen voor vertrek worden voldaan.  Wanneer de reiziger het saldo niet betaald heeft op de vastgelegde datum, wordt dit beschouwd als annulering. De klant kan geenszins aanspraak maken op de terugbetaling van het betaalde voorschot.

Voor inschrijvingen binnen 35 dagen voor de vertrekdatum moeten de volledige reis- of verblijfskosten voldaan worden bij de reservering.

8.3 Voor een reservering via verkoop op afstand moeten servicekosten worden betaald die niet terugbetaalbaar zijn in geval van annulering.

Voor een toeristisch forfait (huur van een appartement, verblijf inclusief vluchten en hotels, autoreizen, cruises…) bedragen de kosten € 35 per dossier,

Voor een reservering van enkel het vervoer worden ze als volgt berekend:

- Vliegtuig: - € 21 per dossier, vermeerderd met kosten voor de vliegreis van € 22 tot € 75 per biljet en per persoon.

- Trein: - € 21 per dossier, vermeerderd met kosten voor de treinreis van € 5 per traject en per persoon

- Zeereizen: - € 21 per dossier, vermeerderd met kosten voor de zeereis van € 10 per dossier.

Evenals de betaling van een voorschot door de reiziger, zijnde 30 % van de totale reis- of verblijfskosten zonder transport. 

Het saldo moet uiterlijk 31 dagen voor vertrek worden voldaan.  Wanneer de reiziger het saldo niet betaald heeft op de vastgelegde datum, wordt dit beschouwd als annulering. De klant kan geenszins aanspraak maken op de terugbetaling van het betaalde voorschot. 

Voor inschrijvingen binnen 31 dagen voor de vertrekdatum of voor niet wijzigbare en niet terugbetaalbare aanbiedingen moeten de volledige reis- of verblijfskosten voldaan worden bij de reservering.

8.4 Voor bepaalde speciale aanbiedingen of bepaalde promoties kunnen de betalings- of annuleringsvoorwaarden wijzigen. De volledige betaling van het dossier kan al bij de bestelling worden gevraagd. Als een voorschot is gestort via de website, moet het saldo van het dossier binnen 3 dagen na de bestelling worden betaald. Deze producten kunnen niet terugbetaalbaar en/of niet aanpasbaar zijn. In dit geval staan deze nieuwe voorwaarden vermeld op de productfiche.

 

Artikel 9. Opzegging door de organisator

9.1 De reserveringen worden aanvaard volgens de beschikbare plaatsen.  

9.2 De reis kan door de organisator geannuleerd worden wanneer een minimum aantal deelnemers (eventueel te vermelden op het inschrijvingsformulier) niet ingeschreven is binnen 20 dagen vóór vertrek bij een verblijf van meer dan 6 dagen, 7 dagen vóór vertrek voor een verblijf van 2 tot 6 dagen en 48 uur vóór vertrek voor een verblijf van maximaal 2 dagen.
Als er minder blijken te zijn dan de vraag, doen we er alles aan om u een ander voorstel te doen, maar eventueel tegen een hogere prijs.

Gegarandeerd vertrek: als de vermelding “gegarandeerd vertrek” wordt gebruikt, betekent dit dat wij afzien van de mogelijkheid om de uitvoering van een rondreis te onderwerpen aan een minimum aantal deelnemers, tenzij anders vermeld in de beschrijving van de reis. Deze vermeldingen worden weergegeven op onze verkoopdocumenten.

 

Artikel 10. Wijziging van het contract 

10.1 We behouden ons het recht voor om kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst nadat die is afgesloten. In dat geval brengen we de reiziger via een duurzame drager hiervan op de hoogte.

10.2 We behouden ons eveneens het recht voor om duidelijke materiële fouten in de overeenkomst te corrigeren.

10.3 Overeenkomstig artikelen 19 tot 23 van de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten kan de prijs van de reservering worden gewijzigd. 

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in: 1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of 2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of 3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 

De wijziging van deze economische gegevens kan leiden tot een herziening van onze prijzen. CARREFOUR VOYAGES behoudt zich het recht voor om de prijzen in deze brochure zowel naar boven als naar onderen aan te passen.

- Als wisselkoersschommelingen de totale prijs van de reis met meer dan 3 % doen afwijken, wordt dit integraal doorgerekend in de verkoopprijs van de pakketreis (zowel naar boven als naar onderen).

Deze valutaschommelingen hebben vanzelfsprekend enkel betrekking op de prestaties die ons in vreemde valuta worden aangerekend en die, afhankelijk van de reis, 30 tot 70 % van het totaalbedrag kunnen vertegenwoordigen.

- Wijzigingen van het bedrag van de belastingen en vergoedingen en/of transportkosten worden integraal doorgerekend in de prijs van de pakketreis (zowel naar boven als naar onderen).

Wanneer de prijs moet worden verhoogd met meer dan 8%, moet de reiziger, overeenkomstig artikel 20 van de Wet van 21 november 2017, ons binnen 7 dagen na communicatie van de wijziging informeren over zijn beslissing om deze wijzigingen te aanvaarden. Afhankelijk van de omstandigheden kan deze termijn worden gewijzigd. Wanneer de wijziging niet uitdrukkelijk wordt aanvaard, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Als u al bent ingeschreven, kan een dergelijke wijziging tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek worden verrekend. Als u niet bent ingeschreven, zal de prijs inclusief de verhoging u worden bevestigd als u uw reisovereenkomst (uw inschrijving) sluit. De meegedeelde prijzen zijn exclusief de kosten voor formaliteiten (administratieve formaliteiten zoals visum, gezondheidsformaliteiten zoals vaccinaties), drankjes tijdens (tenzij anders aangegeven) of buiten de maaltijden, fooien, luchthaventransfers en algemeen alle persoonlijke of administratieve uitgaven, met inbegrip van eventuele kosten voor te zware bagage. Bijkomende lokale taksen, die niet in de prijzen zijn inbegrepen, kunnen door sommige landen worden gevraagd en moeten ter plaatse worden betaald.

10.4 Bepaalde modaliteiten van de reis, zoals de uurroosters, verplaatsingen vermeld in onze programma's, kunnen door de organisator worden gewijzigd om redenen buiten zijn wil of gebeurtenissen als gevolg van overmacht.

- Voor uw vertrek:

U wordt zo snel mogelijk op alle mogelijke manieren verwittigd (telefoon, fax, e-mail) en een bevestiging wordt u per aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst gestuurd. U kunt dan uw contract zonder kosten of boetes opzeggen, als u de door ons voorgestelde wijziging niet aanvaardt.

- Na uw vertrek:

U wordt ter plaatse zo snel mogelijk verwittigd op alle mogelijke manieren (telefoon, fax, e-mail). U kunt dan ons voorstel tot wijziging accepteren, wetende dat wij elk prijssupplement ten laste nemen of elke meerprijs terugbetalen bij uw terugkomst; of ons voorstel om een geldige reden weigeren, in dat geval leveren wij de transportmodaliteiten die nodig zijn voor uw terugkomst.

De reiziger moet ons binnen 7 dagen na communicatie van de wijziging informeren over zijn beslissing om deze wijzigingen te aanvaarden. Afhankelijk van de omstandigheden kan deze termijn worden gewijzigd. Wanneer de wijziging niet uitdrukkelijk wordt aanvaard, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 11. Modaliteiten voor wijzigingen/annuleringen

Alle door u gewenste wijzigingen en annuleringen moeten schriftelijk en per aangetekend schrijven worden gericht aan CARREFOUR VOYAGES door de persoon op wiens naam de reservering is gemaakt. De annuleringskosten hangen af van de gereserveerde dienst(en), het tijdstip van annulering en het type bestemming. 

Annuleringen moeten aangetekend met bewijs van ontvangst worden gericht aan het adres dat op de eerste pagina van onderhavig document staat vermeld of via e-mail naar [email protected]

De datum die wordt weerhouden om de annuleringstermijn te definiëren waarvoor onderstaande boetes zijn gedefinieerd, is de datum waarop de aangetekende brief met de annulering voor het eerst wordt aangeboden. 

Hieruit volgt dat de annulering ook op dezelfde dag moet ingediend worden bij de verzekeringsmaatschappij waar u in voorkomend geval een bijkomende verzekering hebt afgesloten.

In ieder geval kan de premie die is gestort als tegenprestatie voor de inschrijving op een bijkomend verzekeringscontract, in geen geval worden terugbetaald als de bedenkingstermijn is verstreken. Behoudens voor niet-wijzigbare en niet-terugbetaalbare aanbiedingen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Meer dan 30 dagen voor de datum van vertrek: voor iedere wijziging, van welke aard ook, of annulering door de klant van eender welke reis of verblijf, die meer dan 30 dagen voor vertrek wordt doorgegeven, wordt minstens 35 % van het totale reisbedrag in rekening gebracht.


30 dagen of minder voor de datum van vertrek: voor iedere wijziging, van welke aard ook, of annulering door de klant van eender welke reis of verblijf, die binnen 30 dagen of minder voor vertrek wordt doorgegeven, worden annuleringskosten gefactureerd per persoon of per logieseenheid (huur met een weekprijs) volgens onderstaand barema, afhankelijk van de datum waarop dit betrekking heeft:

- tussen 30 en 21 dagen voor vertrek wordt 50 % van de totale reiskosten ingehouden;

- tussen 20 en 8 dagen voor vertrek wordt 75 % van de totale reiskosten ingehouden;

- tussen 7 dagen voor vertrek en de dag van vertrek wordt 100 % van de totale reiskosten ingehouden;

- no show op de luchthaven/geen check-in, no show op de verblijfplaats (verblijf zonder vervoer) of na het vertrek wordt 100 % van de totale reiskosten ingehouden.

Door de grote diversiteit van partners bij CARREFOUR VOYAGES wordt het hierboven vermelde algemene barema toegepast voor al onze aanbiedingen. In bepaalde gevallen kunnen voor speciale situaties of afhankelijk van de bestemming of de leverancier, de voorwaarden voor annulering/wijziging echter afwijken. Neem hiervoor contact op met ons via e-mail: [email protected]

Anderzijds kunnen, afhankelijk van de bestemming, de leveranciers, de speciale operaties en de reizen "à la carte", de annuleringsvoorwaarden afwijken. In dit geval staan de specifieke voorwaarden voor het gereserveerde aanbod op uw verkoopsovereenkomst vermeld. Deze hebben systematisch voorrang op de bovenvermelde boetes bij annulering/wijziging.

Uitzonderingen: de reserveringen "Made By Carrefour" kunnen niet worden gewijzigd of terugbetaald.

Afhankelijk van de voorwaarden voor annulering of wijziging van onze leveranciers kan het saldo van uw reis worden geïnd om de verschuldigde kosten te betalen. In geval van annulering van uitgegeven tickets wordt 100 % van de kosten aangerekend. In ieder geval kan de premie die is gestort als tegenprestatie voor de inschrijving op een bijkomend verzekeringscontract, in geen geval worden terugbetaald.

Annulering door de klant: kosten die zijn gemaakt voor het opstellen van officiële documenten of gezondheidskosten (visums, paspoort, identiteitskaart, ...) zijn niet terugbetaalbaar, ongeacht de datum of reden van de annulering. Wanneer een vliegtuigticket niet wordt gebruikt, kunt u echter de terugbetaling vragen van de betaalde luchthaventaksen.

Een wijziging door de klant geeft in de volgende gevallen geen aanleiding tot de aanrekening van kosten: verhoging van het aantal passagiers en/of supplement bij prestaties op het vasteland (bv. vervanging van halfpension door volpension).

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 We zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reisservices in hun geheel als wij optreden als organisator. Deze aansprakelijkheid geldt niet als wij optreden als doorverkoper. 

12.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot drie keer de prijs van de pakketreis, behoudens lichamelijke schade die opzettelijk of door nalatigheid van onze kant is veroorzaakt. Wanneer een van de reisservices die deel uitmaakt van een pakketreis is onderworpen aan een internationale conventie, is onze aansprakelijkheid beperkt overeenkomstig deze internationale conventie. 

12.3 We kunnen nooit aansprakelijk zijn voor de uitvoering van reisprestaties die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in de overeenkomst en die de reiziger ter plaatse reserveert zonder ons hiervan op de hoogte te stellen (zoals excursies of bijkomende activiteiten).

 

Artikel 13. Overdracht van de overeenkomst 

Overeenkomstig de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten hebt u de mogelijkheid om onderhavig contract, voor zover dit nog geen uitwerking heeft gehad en tot 7 dagen voor vertrek, door binnen een redelijke termijn het bureau te verwittigen, over te dragen aan een persoon die voldoet aan dezelfde voorwaarden als u. Degene die de overeenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, moeten zorgen voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en de eventuele kosten die voortvloeien uit de overdracht en waarvan u in kennis wordt gesteld.

 

Artikel 14. Facultatieve of verplichte verzekeringen en verzekering tegen insolventie

14.1 De informatie over facultatieve of verplichte verzekeringen varieert van reis tot reis. Deze informatie wordt samen met de precontractuele informatie aan de klant gecommuniceerd.

14.2 De burgerlijke aansprakelijkheid van CARREFOUR VOYAGES is gedekt door Hiscox Assurances (contract 88272).

In onze reizen is geen verzekering of bijstand inbegrepen. De garanties gelden voor alle reizen voor privé- en beroepsdoeleinden met een maximumduur van 2 opeenvolgende maanden.

Voor uw comfort en VEILIGHEID raden wij u ten stelligste aan om in te tekenen op:

- de verzekering “MULTIRISQUES PAR EXCELLENCE” die CARREFOUR VOYAGES heeft afgesloten bij ALLIANZ contract 602 916  en verzekering 602 916.

- de verzekering ALLIANZ contract 602 917 en verzekering 602 917 voor seat-only service. 

De verzekeringspremies zijn na de inschrijving niet terugbetaalbaar.

We willen echter uw aandacht vestigen op de verschillen die tussen de landen bestaan op het vlak van wettelijke en reglementaire garanties voor hoteliers, transporteurs en andere dienstverleners. We adviseren u uw verzekeraar te raadplegen voor eventuele bijkomende dekkingen die u nodig acht.

- Iedereen die naar Cuba reist, moet een attest van een reisverzekering kunnen voorleggen, die eveneens medische kosten dekt.

14.3. Zoals wettelijk bepaald beschikken wij over een financiële garantie die wordt geleverd door ATRADIUS - CREDIT INSURANCE NV - contact RCP 88 272 - HISCOX.

 

Artikel 15. Reisboekje

De reisboekjes worden doorgaans tijdens de week vóór het vertrek overhandigd. Het kan gebeuren dat ze direct op de luchthaven worden overhandigd. Bij de overhandiging gaat de bewaring en controle volledig over op de klant.

 

Artikel 16. Gezondheid

De reiziger moet zich informeren over zijn gezondheidstoestand en op de hoogte zijn van zijn verplichtingen. Hij is verantwoordelijk voor eventueel vereiste vaccinaties. CARREFOUR VOYAGES heeft geen medische autoriteit. De reiziger moet daarom de geleverde informatie evalueren met een bevoegde arts. De reiziger moet de informatie leveren tijdens de reservering (gezondheid, voedingsgewoonten, enz.). Als de reiziger een aandoening heeft die van essentieel belang is voor de reis, moet hij dit melden.

 

Artikel 17. Klachten

17.1 De reiziger is verplicht ons onverwijld op de hoogte te brengen van elke afwijking die hij ter plaatse constateert. Iedere klacht met betrekking tot de afwijking van de pakketreis wordt door ons beoordeeld op basis van de concrete omstandigheden en de aard van de gereserveerde pakketreis.

17.2 Wanneer een afwijking ter plaatse niet wordt gemeld, kan dit invloed hebben op het bedrag voor eventuele schadevergoeding of prijsvermindering wanneer de onmiddellijke melding de schade voor de klant had kunnen vermijden of verminderen.

In geval van problemen ter plaatse kan de reiziger eveneens hulp vragen aan de contactpersoon waarvan hij de gegevens heeft ontvangen.

17.3 Ter plaatse: iedere tekortkoming in de uitvoering van het contract die ter plaatse door de consument wordt vastgesteld, moet zo snel mogelijk worden gemeld. De reiziger moet dus zijn klacht zo snel mogelijk formuleren bij de plaatselijke vertegenwoordiger opdat hij de ongemakken niet gedurende de hele duur van de reis of het verblijf ondervindt. Iedere klant moet met hem/haar contact opnemen voor alle inlichtingen en/of op te lossen problemen. Als de reiziger niet tevreden is, moet hij bij de lokale vertegenwoordiger een attest vragen van de niet geleverde prestaties. Zonder dit attest kunnen we de gunstige afhandeling van de bij ons ingediende klacht niet garanderen. Een prestatie die voor het vertrek niet werd geannuleerd en niet gebruikt is door de reiziger kan niet worden terugbetaald zonder het schriftelijke akkoord van de betrokken leverancier.

Bij de terugkeer: iedere klacht moet aangetekend en met bewijs van ontvangst worden ingediend bij het reisbureau waar de verkoopsovereenkomst werd ondertekend. Alle originele bewijsstukken moeten worden toegevoegd (vervoerbewijzen, attest van niet geleverde prestaties, attest van vervroegd vertrek, facturen, …) binnen de maand na terugkomst van de reis of het verblijf. Als deze termijn niet wordt nageleefd, kan dit invloed hebben op de behandeling van het klachtendossier.

17.4 Het noodnummer dat de reizigers kunnen bellen om hulp te vragen of tekortkomingen te melden, wordt in de reisdocumenten vermeld. 

Voor meer informatie over uw rechten als reiziger kunt u terecht bij de Geschillencommissie Reizen https://www.clv-gr.be/ of het platform van de Europese Unie voor Onlinegeschillenbeslechting http://ec.europa.eu/odr

N.B.: Omdat elke verkoopsovereenkomst individueel is ondertekend, moeten klachten individueel en niet collectief worden ingediend.

De antwoordtermijn kan afhangen van de looptijd van het onderzoek bij onze leveranciers.

CARREFOUR VOYAGES benadrukt dat ze in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor vergeten bezittingen en dat ze niet belast is met het zoeken of terugsturen ervan.

 

Artikel 18. Bevoegdheid

Voor ieder geschil dat voortvloeit uit de afsluiting of uitvoering van de overeenkomst en dat niet voorgelegd wordt aan de Geschillencommissie Reizen conform de algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Artikel 19. Geldende wetgeving

De verkoopsovereenkomst die door Belgische ingezetenen met CARREFOUR VOYAGES wordt afgesloten via de website voyages.carrefour.be of reizen.carrefour.be is onderworpen aan het Belgische recht.

 

Artikel 20. Diversen

Wanneer een bepaling om een of andere reden ongeldig wordt geacht, blijven de overige bepalingen ten volle van toepassing. De ongeldig geachte bepaling wordt vervangen door een gelijkaardige bepaling, wat wettelijk toegestaan is.